algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  ‘Doe mijn verhuis’


Artikel 1: Definities

 1.     Trumendo:     Trumendo is de onderneming Trumendo BVBA zoals omschreven in artikel     2 met als handelsnaam ‘Doe mijn verhuis’.

      
 2.     Klant:     Natuurlijk persoon die beroep doet op de diensten van Trumendo. Voor     het gebruik van deze diensten handelt de ‘Klant’ voor     privédoeleinden en dus buiten enige beroepsactiviteiten.

      
 3.     Algemene Voorwaarden:     De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

      
 4.     Overeenkomst:     de overeenkomst tussen Trumendo en de Klant voor wat betreft de diensten van Trumendo met de daarbij horende volmachten.Artikel 2: Identiteit van Trumendo

Trumendo BVBA

Met als handelsnaam ‘Doe mijn verhuis’

Met maatschappelijke zetel te: 2140 Borgerhout (Antwerpen),

Turnhoutsebaan 219

Met KBO-nummer: BE0431 762 341

mail: jeanpierre@trumendo.comArtikel 3: Toepasselijkheid    

 •     De  Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, de volmacht, alle offertes,          voorstellen en diensten van Trumendo met betrekking tot de relatie met de Klant tenzij de toepasselijkheid     geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.

      
 •     Mogelijke voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk buiten toepassing geplaatst. Afwijkingen en        aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze door Trumendo uitdrukkelijk  en schriftelijk aanvaard zijn.

      
 •     Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.


Artikel 4: Aanbieding & Acceptatie 

 •     De overeenkomst komt tot stand op het moment van de ondertekening van de volmacht en de ondertekening van de Algemene Voorwaarden.

      
 •     De klant bezorgt Trumendo na de totstandkoming van de overeenkomst een kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart.

      
 •     Alle offertes en voorstellen van Trumendo zijn vrijblijvend en vervallen op het einde van de lopende maand.


Artikel 5: Wijzigingen algemene voorwaarden 

 •     Trumendo heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.     

      
 •     Trumendo zal de Klant per e-mail op de hoogte brengen van de gemaakte     wijzigingen.     

      
 •     Wijzigingen zullen eveneens gelden voor de reeds afgesloten overeenkomsten.     

      
 •     Indien de Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, heeft de Klant het recht om over te gaan tot de ontbinding van de Overeenkomst. Deze ontbinding dient schriftelijk te gebeuren.

      
 •     De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen 30 dagen nadat de Klant op de hoogte is gebracht van de wijzigingen van kracht zijn.


Artikel 6: Volmacht  

 •     De  Klant verstrekt Trumendo volmacht om in naam en voor rekening van de Klant:  

  •         Bestaande overeenkomsten van de Klant met betrekking tot de levering van telecom, elektriciteit en/of gas bij de huidige leverancier van de klant middels opzegging te laten beëindigen.

           
  •         Namens de Klant met leveranciers te onderhandelen omtrent het aangaan van een overeenkomst voor de levering van elektriciteit, gas en/of telecomdiensten dan wel andere aanverwante diensten of zaken.         

           
  •         (Persoons)Gegevens van de Klant aan leveranciers te verstrekken.

           
  •         Aan de leveranciers van de Klant noodzakelijke informatie voor zijn diensten op te vragen.

           
  •         Bankgegevens van de Klant aan de leverancier te verstrekken en akkoord te geven voor de domiciliëring van de vergoedingen.

           
  •         Adreswijzigingen door te geven aan bestaande leveranciers

       
 •     De volmacht wordt verleend door middel van het invullen en ondertekenen door de Klant van het daarvoor voorziene volmacht-formulier van Trumendo.

      
 •     De verstrekte volmacht is geldig tot wederopzegging. Contractuele verplichtingen van Trumendo aangegaan voor de opzegging, blijven van kracht.

      
 •     Een intrekking of herroeping van de Volmacht dient schriftelijk te gebeuren.

      
 •     Met het ondertekenen van de volmacht verklaart de Klant dat er geen andere volmachten voor dezelfde of gelijkaardige diensten lopen voo zijn rekening.


Artikel 7: Duurtijd

 •     De Overeenkomst loopt vanaf de ondertekening van de volmacht en is van onbepaalde duur. De Overeenkomst kan op elk moment zonder kosten onmiddellijk opgezegd worden door beide partijen.

      
 •     De verstrekte volmacht is eveneens van onbepaalde duur en geldig tot opzeg door de Klant of door Trumendo zonder vergoeding door Trumendo of de Klant.

      
 •     De Overeenkomst neemt evenzeer een einde bij de intrekking van de volmacht.

      
 •     De opzeg kan gebeuren per mail of aangetekend schrijven aan ons (mail)adres of het door ons gekende (mail)adres van de Klant.

      
 •     Bij overlijden van de Klant neemt deze overeenkomst een einde. De kenningsgevingsplicht ligt bij de nabestaanden, Trumendo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen tussen het overlijden     van de Klant en twee werkdagen nadat Trumendo kennis heeft genomen van het overlijden.

      
 •     Het einde van de Overeenkomst of de Volmacht brengt niet het einde van de lopende  overeenkomsten met zich mee.


Artikel 8: Verplichtingen Klant 

 •     De Klant is gehouden alle nodige gegevens tijdig te bezorgen aan Trumendo. Het betreft hier alle informatie die nodig is voor Trumendo opdat zij haar diensten naar best vermogen kan uitvoeren.     

      
 •     Het verstrekken van onvolledig of onjuiste gegevens kan nadelige gevolgen hebben. De Klant is als enige     verantwoordelijk/aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen van deze onjuiste/onvolledige gegevens.  De  overeenkomst zal door Trumendo worden uitgevoerd op basis van de gegevens verkregen van de klant.     Enkel met volledige en correcte gegevens kan Trumendo een juiste vergelijking maken van de verschillende mogelijke overeenkomsten bij de verschillende leveranciers.

      
 •     Indien wijzigingen plaatsvinden in de gegevens van de Klant zal deze die onverwijld schriftelijk doorgeven aan Trumendo. Hierbij een niet limitatieve opsomming van gevallen waarbij een verplichte kennisgeving geldt:

       * Wijziging van de contactgegevens van de Klant.

       * De Klant sluit zelf een overeenkomst met een leverancier.

       * Verandering van statuut: residentieel  ↔  professioneel.


Artikel 9: Aansprakelijkheid    

 •     Trumendo treedt enkel op als tussenpersoon tussen de leverancier enerzijds en de Klant anderzijds. Trumendo zorgt dus enkel voor het onderhandelen en het afsluiten van de overeenkomst. De rechtsverhouding die hierdoor tot stand komt, bestaat enkel tussen de Klant en de leverancier.     

      
 •     Bijgevolg is Trumendo op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen door de klant en/of door de leverancier in het kader van de overeenkomst. Aldus kan er wat betreft de uitvoering van de overeenkomst geen enkele aansprakelijkheid ontstaan in hoofde van Trumendo.

      
 •     Trumendo is niet verantwoordelijk indien de door Trumendo gekozen leverancier de overeenkomst niet wil sluiten met de Klant bijvoorbeeld door wanbetaling in het verleden of door enige andere wettelijk     toegestane reden.

      
 •     Trumendo biedt geen garanties wat betreft de condities die werden onderhandeld met de leverancier indien de Klant verhuist. Het is namelijk mogelijk dat de leverancier andere condities oplegt in een andere regio.

      
 •     Trumendo kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor storingen in het distributienet.

      
 •     Aansprakelijkheid in hoofde van de Klant of Trumendo kan enkel ontstaan door het niet nakomen van enige verbintenis volgend uit de Overeenkomst, uitgezonderd in het geval van overmacht, een zware fout, opzet of grove nalatigheid.

      
 •     Trumendo is slechts aansprakelijk bij directe materiële schade door een zware fout of grove nalatigheid of bij lichamelijke schade door toedoen of nalaten van Trumendo.     

      
 •     Als Trumendo aansprakelijk is voor directe schade, dan kan die aansprakelijkheid slechts maximaal lopen tot het bedrag van de vergoeding die Trumendo van de leverancier heeft ontvangen voor het afsluiten van de overeenkomst met de Klant.

      
 •     Trumendo is geenszins aansprakelijk voor indirecte schade zoals bijvoorbeeld bij gemiste besparingen. Meer concreet is er geen aansprakelijkheid voor Trumendo bij schade doordat een gesloten overeenkomst met behulp van Trumendo een hogere rekening met zich mee brengt dan bij de huidige leverancier van de Klant. Evenmin kan er sprake zijn van aansprakelijkheid als gevolg van stijgende en/of dalende prijzen.

      
 •     Indien Trumendo naar alle redelijkheid van mening is dat de specifieke eisen van de Klant niet voldaan kunnen worden, zal dit aan de klant gemeld worden. Trumendo kan geenszins aansprakelijk worden geacht voor dergelijke melding.

      
 •     Trumendo is niet verantwoordelijk voor een mogelijke opzegvergoeding of boete bij de beëindiging van de huidige overeenkomst tussen de Klant en zijn huidige leverancier.     

      
 •     Wat betreft de levering en de kwaliteit van de energie is de netbeheerder verantwoordelijk. Bijgevolg is noch Trumendo noch de energieleverancier hiervoor aansprakelijk.

      
 •     Trumendo is niet aansprakelijk in geval van een faillissement van een leverancier. In het geval dat een leverancier in gebreke blijft, zal Trumendo de Klant zo goed mogelijk bijstaan om zijn rechten te doen     gelden en continuïteit in de diensten te garanderen.

      
 •     In geval van overmacht is noch Trumendo noch de Klant aansprakelijk voor contractuele wanprestaties. Onder overmacht worden onder meer de volgende situaties verstaan: stakingen, terrorisme, brand,     natuurrampen, storingen in communicatieverbindingen voor zover ze niet te wijten zijn aan een fout of nalatigheid van Trumendo of de Klant. Zowel Trumendo als de Klant zijn gehouden de andere te     verwittigen in geval van overmacht. Bij overmacht wordt de Overeenkomst geschorst.     


Artikel 10: Diensten     

 •     Trumendo stelt zijn kennis als energie- en telecommakelaar ter beschikking van de Klant om een gunstige overeenkomst af te sluiten voor de diensten die de Klant via onze bemiddeling wenst af te nemen.     

      
 •     Trumendo betracht een daling van de kosten voor de Klant te bekomen. De diensten hebben echter geen resultaatsverbintenis tot gevolg, enkel een inspanningsverbintennis.

      
 •     Vooraleer een overeenkomst wordt afgesloten door middel van de verleende volmacht, zal Trumendo de Klant het voorstel tot overeenkomst overmaken via e-mail met alle nodige informatie omtrent die     overeenkomst. Dit betreft de informatie omtrent onder meer de duur van de overeenkomst, de verkoopsvoorwaarden, de identiteit van de leverancier, de prijs, de wijze van betaling,…

      
 •     De klant zal 14 dagen de tijd krijgen om de voorgestelde overeenkomst te verwerpen. Indien er geen antwoord volgt binnen de 14 dagen na het voorstel, zal Trumendo overgaan tot het afsluiten van de     overeenkomst met de leverancier in naam en voor rekening van de Klant.     

      
 •     Na de effectieve sluiting van de energie- of telecomovereenkomst, zal de leverancier de bevestiging van de gesloten overeenkomst overmaken binnen een redelijke termijn. Na deze kennisgeving zal de Klant     opnieuw 14 dagen de tijd krijgen om af te zien van de energieovereenkomst conform art. VI.47 Wetboek Economisch Recht. De ontbinding van de energieovereenkomst tijdens deze 14 dagen dient rechtstreeks bij de leverancier te gebeuren.

      
 •     Trumendo is op geen enkele manier partij in de overeenkomst tussen de Klant en de leverancier.     


Artikel 11: Persoonsgegevens

 •     Door het afsluiten van de Overeenkomst geeft de Klant uitdrukkelijk zijn toestemming tot verwerking van de gegevens voor het uitvoeren van de diensten door Trumendo. Eveneens geeft de Klant toestemming aan Trumendo om zijn gegevens ter beschikking te stellen van de leveranciers in de mate dit nodig is voor Trumendo om de     dienstverlening te voorzien.

      
 •     Het betreft hier identificatiegevens, verbruik, gegevens en historiek van huidige of vorige leveranciers, facturen, communicatie met netbeheerder, informatie omtrent een budgetmeter en mogelijke zonnepanelen...

      
 •     De persoonsgegevens zullen gebruikt worden in het kader van de diensten door Trumendo. Meer bepaald zullen ze gebruikt worden voor het onderhandelen met leveranciers, voor het afsluiten van de     overeenkomsten, voor alle vormen van analyse omtrent het verbruik, voor statistisch beheer, communicatie en marketing.

      
 •     De Klant kan steeds verzoeken om geen verdere promotionele aanbiedingen te ontvangen. De klant kan eveneens steeds toegang vragen tot al zijn gegevens en eventuele rechtzetting hiervan vragen.


Artikel 12: Prijs

 •     De prijs wordt op voorhand meegedeeld aan de klant, dit kan een vast bedrag zijn voor de overeengekomen diensten of een prijs per uur.Artikel 13: Overdracht    

 •     Trumendo kan de Overeenkomst overdragen aan een derde mits de Klant van dezelfde diensten kan blijven genieten, indien dit gebeurt zal Trumendo de Klant onverwijld verwittigen.


Artikel 14: Klachten

Bij klachten over onze dienstverlening kan u zich richten tot:


de zaakvoerder:

Jean-Pierre Baillien

jeanpierre@trumendo.com

tel: 0494 528 789


consumentenombudsdienst

Koning Albert II-laan 8B1

1000 Brussel

contact@consumentenombudsdienst.be

tel: 02 702 52 00Bij klachten over de energieleverancier kan u zich wenden tot de ombudsdienst voor energie, na eerst een poging gedaan te hebben bij uw leverancier om het geschil op te lossen


Ombudsdienst voor energie

Koning Albert II-laan 8 B6

klacht@ombudsmanenergie.be

tel: 02 211 10 60


Bij klachten over een telecomleverancier kan u zich wenden tot de ombudsdienst voor telecomdiensten, na eerste een poging gedaan te hebben bij uw leverancier om het geschil op te lossen


Ombudsdienst voor telecommunicatie

Koning Albert II- laan 8 b3

klachten@ombudsmantelecom.be

tel: 02 223 09 09Artikel 15: Geschillen    

 •     Geschillen tussen Trumendo en de Klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Antwerpen.Artikel 16: Toepasselijk recht   

 • Op de Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x